Brad Consulting

ZARZĄDZANIE kapitałEM ludzkiM

Każdy pracodawca marzy o pracownikach na miarę wyzwań.
Każdy szef chce pracować z zespołem twórczych i odpowiedzialnych współpracowników.
Każdy pracownik marzy o zaangażowanym, sprawiedliwym i mądrym szefie.
Czy spełniamy te warunki?
Jak sprawić aby szefowie mieli autorytet i sprawność inspirowania zespołów?
Jak sprawić aby pracownicy podzielali wartości i cele organizacji?
Jak sprawić aby być przygotowanym na dzisiejsze ale i przyszłe wyzwania?
Jakie inicjatywy gwarantują rozwój i pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego?

Oferta

 • Audyt kapitału ludzkiego
  • badanie wyznawanych wartości, ich zgodności z priorytetami biznesowymi
  • badanie kultury organizacyjnej, kierunków niezbędnej transformacji
  • badanie klimatu społecznego, opinii pracowniczych, poziomu satysfakcji i zaangażowania
  • badanie stylów zarządzania, ich zgodności z potrzebami rozwojowymi i bieżącą skutecznością
  • badanie i ocena przygotowania zawodowego (assessment)
  • badanie trendów rynkowych: dostępność, zatrudnienie, oświata, wynagrodzenia
 • Rozwój kapitału menadżerskiego
  • budowanie profili zawodowych i kompetencyjnych
  • realizacja indywidulanych programów rozwojowych (development center)
  • doskonalenie umiejętności przywódczych – treningi, warsztaty, coaching, mentoring
  • treningi i warsztaty na rzecz zespołowego rozwiązywania problemów
  • warsztaty ze stawiania celów, oceny realizacji, doskonalenia pracy
  • warsztaty z prowadzenia rozmów oceniających
  • praktyczne doskonalenie z kaskadowania celów i doboru wskaźników
 • Rozwój kapitału ludzkiego
  • budowanie profili zawodowych i kompetencyjnych
  • assessment i development center
  • budowanie i realizacja indywidulanych i zespołowych programów rozwojowych
  • budowanie i realizacja programów szkoleniowych „szytych na miarę” np. w zakresie komunikacji, kreowania inicjatyw, pracy zespołowej, wzrostu indywidualnej i zespołowej efektywności
  • wdrażanie programów motywacyjnych
 • Rozwój kapitału organizacyjnego
  • wdrażanie systemów doskonalenia procesów pracy
  • zarządzanie procesem diagnozy potencjału oszczędnościowego oraz tworzenia inicjatyw na rzecz wzrostu produktywności
  • wdrażanie systemów identyfikowania zakresów odpowiedzialności, opisów stanowisk i budowy struktur organizacyjnych
  • wdrażanie systemów poprawy planowania, stawiania i rozliczania celów, poprawy wyników i rozwoju potencjału zawodowego
  • wdrażanie systemów optymalizacji i planowania zatrudnienia
  • utrwalanie zachowań na rzecz wzrostu produktywności

Szkolenia

 • Warsztaty: komunikacja, identyfikacja zakresów odpowiedzialności, kaskadowanie i stawianie celów, rozwój umiejętności przywódczych, okresowa ocena pracy
 • Kultura pracy
 • Integralny system zarządzania kadrowego
 • Planowanie i optymalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia
 • Kształtowanie zbiorowych stosunków pracy

Case Study

 • Gryfia (2012): stocznia remontowa która wymagała gwałtowanego wzrostu efektywności, lepszego wykorzystania posiadanego potencjału. Po przeprowadzeniu warsztatów z definiowania zakresów odpowiedzialności zostały utworzone karty celów, aby wdrożyć system MBO. Menedżerowie przeszli warsztaty z kaskadowania celów, oceny wyników oraz diagnozy potrzeb rozwojowych. Opracowano i wdrożono system okresowej oceny pracy na potrzeby którego zdiagnozowano zakres zmian kultury pracy, uzgodniono kluczowe kompetencje korporacyjne i stanowiskowe. Wszyscy kierownicy oraz mistrzowie przeszli szkolenia z oceny oraz techniki prowadzenia rozmów oceniających. Uzgodniono związek oceny z założeniami nowego systemu wynagrodzeń zbudowanego na kryteriach wartości pracy dla wyników organizacji.
  W Stoczni zdiagnozowano potencjał oszczędnościowy w zakresie organizacji prac, zarekomendowano kierunki zmain

Lista projektów

 • Gryfia S.A. (2011-2013): badanie potrzeb transformacji kultury pracy
 • Gryfia S.A, Morska SR (2013): badanie potencjału oszczędnościowego i rekomendacje inicjatyw poprawy wyników
 • Wielton (2013)– badanie akceptacji i oczekiwań kadry menedżerskiej zmian kultury pracy i systemu zarządzania
 • ISD Huta Częstochowa (2013)– badanie akceptacji społecznej dla programu zmian
 • PGE Dystrybucja(2012) – okresowa ocena pracy
 • PGE GiEK (2012)- ocena przydatności pracowników służb komunikacji wewnętrznej
 • PGE GiEK (2013) – rozwój umiejętności przywódczych kierownictwa ZEDO (coaching, mentoring)
Katarzyna Kanigowska

KATARZYNA KANIGOWSKA

Senior project manager
Lider praktyki - Zarządzanie kapitałem ludzkim