Brad Consulting

Krzysztof Walczak

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych z ponad 20 letnim stażem, specjalizującym się w doradztwie z zakresu praktycznych aspektów zatrudniania pracowników i osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunki pracy, a także w kwestiach współpracy ze związkami zawodowymi w szczególności w trakcie negocjacji układowych jak i projektów restrukturyzacyjnych (transfery, zwolnienia grupowe)

SPECJALIZACJA

 • Prawne i praktyczne aspekty wynagradzania – habilitacja Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego 2015
 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie układów zbiorowych pracy i regulaminów zakładowych
 • Wdrażanie nowych systemów płacowych i świadczeniowych w sferę indywidualnych stosunków pracy
 • Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym transfery, outplacement)
 • Audyty indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy obejmujące wszystkie zagadnienia prawno-pracownicze związane z zatrudnieniem, w tym również z organizacją i rozliczaniem czasu pracy
 • Prawno-organizacyjne doradztwo we wszystkich sprawach związanych z indywidualnymi i zbiorowymi stosunkami pracy

SEKTORY PRZEMYSŁOWE

 • energetyka, paliwa i gaz
 • górnictwo
 • przemysł ciężki (maszynowy, stoczniowy, hutniczy)
 • przemysł lekki (odzież, meblowe, elektronika, agd)
 • przemysł spożywczy
 • przemysł farmaceutyczny
 • finanse (banki, ubezpieczenia, Windykacja)
 • usługi (IT, turystyka, retail, inne)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • transport i logistyka

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Prace opisane powyżej były realizowane m.in. na rzecz następujących podmiotów:

 • Poczta Polska S.A
 • Polski Koncern Energetyczny ORLEN SA
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne OPERATOR S.A.
 • Swedwood
 • Polfa Warszawa
 • ZPF POLFA Lublin SA
 • RWE Polska SA (dawniej STOEN SA),
 • Alstom
 • PKO B.P S.A
 • BRE BANK SA
 • BNP PARIBAS Polska SA
 • NORDEA BANK Polska SA
 • Grupa Animex S.A
 • Dovista Polska Holding Sp. z o.o
 • GATX Rail Poland Sp. z o.o
 • ICN Polfa Rzeszów
 • Toyota Motor Manufacturing Poland
 • Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.
 • Lactalis Polska
 • Elektrolux Poland Sp. z o.o
 • CEMET Serwis Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Obecnie Wspólnik w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. oraz adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Wcześniej:

 • konsultant Hay Group Sp. z o.o
 • szef działu Beck Info Biznes w Wydawnictwie C.H. Beck,
 • prawnik w międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC
 • pracownik Departamentu Współpracy z Zagranicą MPiPS odpowiedzialny za dostosowanie polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Wielokrotny delegat rządu na obrady komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Przez kilka miesięcy przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

WYKSZTAŁCENIE

 • Habilitacja - Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
 • Doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo pracy – UMCS Lublin,
 • Magister nauk prawnych, specjalizacja prawo międzynarodowe - UW
 • Doktor nauk prawnych, specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników

PUBLIKACJE - KSIĄŻKI

 • Andrzej Romuald Patulski, Krzysztof Walczak, Maciej Kajetan Chakowski, Przemysław Ciszek, Marta Goroszkiewicz, Anna Kamińska-Pietnoczko, Magdalena Monika Sybilska-Bonicka: Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników, 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Krzysztof Walczak: Outline of Polish labour law system, 2016, Wolters Kluwer
 • Krzysztof Walczak: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Krzysztof Walczak: Prawo urzędnicze. Komentarz, 2014, Lex a Wolters Kluwer business

PUBLIKACJE - ARTYKUŁY

 • Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach regulacji dotyczących przyznawania świadczeń pracownikom odchodzącym z pracy pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa, 2016, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
 • Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach systemów premiowych pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa, 2015, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
 • Autonomiczne źródła prawa dotyczące wynagradzania, 2014, Monitor Prawa Pracy
 • Praktyczne problemy z interpretacją zasady niedyskryminacji w wynagradzaniu, 2015, "Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G"
 • "Recenzja: K. Stefański, Czas pracy, [w:] Z. Góral, Biblioteka Prawa Pracy, Warszawa 2013", 2015, Monitor Prawa Pracy
 • Regionalizacja wynagrodzeń a zasada niedyskryminacji pracowników, 2013, Gdańskie Studia Prawnicze
 • Staż pracy jako podstawa różnicowania wynagrodzenia pracowników: teoria i praktyka, 2014, Monitor Prawa Pracy
 • Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług: zagadnienia doktrynalne i praktyczne. Część 1, 2016, Monitor Prawa Pracy
 • Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług: zagadnienia doktrynalne i praktyczne. Część 2, 2016, Monitor Prawa Pracy
 • Zasada korzystności w wynagradzaniu, 2015, Studia Iuridica Lublinensia

PUBLIKACJE - ROZDZIAŁY

 • Administracja spraw zatrudnienia, 2014, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Aksjologiczne podstawy wynagradzania zatrudnionych w gospodarce postindustrailnej, 2014 ,Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi & autorzy
 • Bezrobocie wyzwaniem dla prawa pracy epoki postindustrialnej, 2013, Wolters Kluwer
 • Contract of employment, 2016, Wolters Kluwer
 • Czas pracy, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Czas pracy, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Dialog społeczny, 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział IIa. Zakaz konkurencji [objaśnienia do art. 101.1-101.4], 2013, Wydawnictwo C.H Beck
 • Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział IIa. Zakaz konkurencji [objaśnienia do art. 101.1-101.4], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy [objaśnienia do art. 207-237.15], 2013, Wydawnictwo C.H Beck
 • Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy [objaśnienia do art. 207-237.15], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Dział piętnasty. Przepisy końcowe [objaśnienia do art. 296-304.5], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Dział piętnasty. Przepisy końcowe [objaśnienia do art. 296-305], 2013, Wydawnictwo C.H Beck
 • Equal treatment in employment, 2016, Wolters Kluwer
 • Kariera w administracji publicznej, 2014, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kompetencje związków zawodowych w zakresie kształtowania wynagrodzeń i przyznawania innych świadczeń [Rozdz. 10 pkt 10.2], 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Leaves, 2016, Wolters Kluwer
 • Międzynarodowe zbiorowe prawo pracy, 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Non-compete obligation, 2016, Wolters Kluwer
 • Ochrona rodzicielstwa, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Pojęcie pracodawcy w polskim prawie pracy i wynikające z niego problemy praktyczne, 2013, Oficyna Wydawnicza Humanitas
 • Pojęcie płacy godziwej w ujęciu multidyscyplinarnym, 2013, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Postanowienia autonomicznych źródeł prawa pracy obowiązujących u pracodawców-przedsiębiorców zwiększające wymiar emerytury, 2015, Wolters Kluwer
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji [Cz. A par. 3], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji [Cz. B par. 3], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Prawne aspekty wynagradzania pracowników [Cz. A par. 8], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Prawne aspekty wynagradzania pracowników [Cz. B par. 8], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Problematyka wynagradzania pracowników w układach zbiorowych pracy. Teoria i praktyka początku drugiej dekady XXI w. w świetle poglądów Wacława Szuberta, 2013, Lex a Wolters Kluwer business
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Remuneration for work, 2016, Wolters Kluwer
 • Remuneration of employees as a subject of employers' dialogue with trade unions: a critique analysing the legal situation in the light of existing practice, 2016, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Restrukturyzacja zatrudnienia [Cz. A par. 7], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Restrukturyzacja zatrudnienia [Cz. B par. 7], 2015, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Rola pracodawcy w przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy, 2015, "Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego"
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Sources of labour law : international labour law, 2016, Wolters Kluwer
 • Transfer of an establishment to another employer, 2016, Wolters Kluwer
 • Umowa o pracę, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Umowa o pracę, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Urlopy pracownicze, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Urlopy pracownicze, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych: Nagrody i wyróżnienia: Art. 31.1 - Art. 33 [komentarz], 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych: Obowiązki i prawa urzędnika państwowego: Art. 21.1 - Art. 28.3 [komentarz], 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury: Art. 14.1 - Art. 17 [komentarz], 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: Uprawnienia pracownika samorządowego: Art. 36.1 - Art. 42.4 [komentarz],2014,Lex a Wolters Kluwer business
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: Przepisy ogólne: Art. 8.1 - Art. 8.2 [komentarz], 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej: Art. 85.1 - Art. 95.2 [komentarz], 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej: Art. 98.1 - Art. 98.3 [komentarz], 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Wartościowanie pracy pracowników sądów - założenia teorii możliwości praktyki, 2014, Lex a Wolters Kluwer business
 • Working time, 2016, Wolters Kluwer
 • Wynagradzanie nauczycieli akademickich i metody motywacyjne, 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wynagradzanie pracowników, 2016, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Wynagradzanie pracowników-opiekunów dzieci a zasady wynagradzania, 2016, Wolters Kluwer
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni, 2015, Wolters Kluwer
 • Wynagrodzenia pracowników, 2013, C.H. Beck
 • Wynagrodzenie za pracę, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Wynagrodzenie za pracę, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Zakaz konkurencji, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Zakaz konkurencji, 2015, Wolters Kluwer Polska
 • Zasada formalizmu wynagradzania w ujęciu historycznym i praktyka jej stosowania, 2015, Wolters Kluwer
 • Zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, 2015, Wolters Kluwer
 • Źródła i zasady prawa pracy, 2013, C.H. Beck
 • Źródła i zasady prawa pracy, 2016, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Źródła prawa pracy. [Pkt 6]. Międzynarodowe prawo pracy, 2013, Wolters Kluwer Polska Polska SA
 • Źródła prawa pracy. [Pkt 6]: Międzynarodowe prawo pracy, 2015, Wolters Kluwer Polska

KONFERENCJE I SEMINARIA

 • Wykłady na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Leona Koźmińskiego, SGH, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia
 • Wykładowca w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 • Wykładowca w Krajowej Szkole Sądów i Prokuratury
 • Wystąpienie na około 100 konferencjach i seminariach naukowych z zakresu prawa pracy np.:
 • 9.11.2013 - Seminarium naukowe organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UŁ Wystąpienie na temat Przejście zakładu pracy i jego części na innego pracodawcę
 • 22.10.2013 - Konferencja Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pradawny organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego wystąpienie na temat Zakaz konkurencji jako prawne narzędzie pracodawcy wymuszenia realizacji pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy
 • 7-9.10.2013 - Konferencja Tajemnica pracodawcy w podmiotach publicznych a dostęp do informacji publicznej organizowana w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym" wystąpienie na temat ”Informacja o wysokości wynagrodzenia. Tajemnica pracodawcy czy tajemnica pracownika?”
 • 15-17.05.2013 - XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Poznań Wystąpienie na temat Aksjologiczne podstawy wynagradzania zatrudnionych w gospodarce postindustrialnej - wybrane zagadnienia
 • 10.05.2013 - Seminarium naukowe organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UŁ Wystąpienie na temat Wynagradzanie i motywowanie pracowników
 • 06.12.2012 - Seminarium Monitora Prawa Pracy Zakaz dyskryminacji i równe traktowanie w zatrudnieniu
 • 08-09.11.2012 - I Kongres Pracowników Sądów Powszechnych organizowana przez Uczelnię Łazarskiego pod patronatem Prezesa Sądu Najwyższego wystąpienie na temat Wartościowanie pracy pracowników sądów – założenia teorii i możliwości praktyki
 • 24.05.2012 - VII Krakowskie Forum Wynagrodzeń organizowane przez firmę Sedlak & Sedlak oraz Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wystąpienie na temat Zasady przygotowywania regulacji zakładowych dotyczących zasad wynagradzania oraz wpływ ich wydania na indywidualne warunki umów o pracę
 • 20.04.2012 - Ogólnopolskie seminarium Prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Analiza najnowszych problemów prawnych organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wystąpienie na temat Dobór formy zatrudnienia do określonej kategorii pracy a zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu oraz "miękkie" domniemanie stosunku pracy
 • 14.03.2012 - Ogólnopolski Kongres Praktyków Kadr i Płac 2012 organizowany przez Polexpert sp. z o.o wystąpienie Dopuszczalność różnicowania wysokości wynagrodzeń pracowników w prawie zakładowym oraz w umowach o pracę
Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak

Expert