Brad Consulting

Tomasz Jerzy Kayser

Specjalizuję się w zwiększaniu skuteczności zarządzania w administracji publicznej. Ponad 24 lata pełniłem funkcję I zastępcy Prezydenta Poznania z sukcesem wdrażając nowoczesne instrumenty zarządzania strategicznego. Tworzyłem od podstaw nowe instytucje wspierające rozwój gospodarczy, w oparciu o zaangażowanie wielu niezależnych partnerów. Przygotowywałem miasto do przeprowadzenia największych wydarzeń światowych kierując wieloosobowymi zespołami. Współpracowałem z organizacjami międzynarodowymi (m.in. OECD, Bank Światowy) doradzając władzom różnych miast w Europie i Azji oraz przenosząc na polskie warunki najlepsze praktyki z innych krajów.

Specjalizacja

 • lokalna strategia rozwoju
 • monitoring strategiczny
 • przywództwo w rozwoju lokalnym
 • zarządzanie projektami w administracji publicznej
 • projektowanie struktur organizacyjnych urzędu gminy
 • analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
 • analiza wyzwań rozwojowych gminy
 • wieloletni plan inwestycyjny
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • rewitalizacja miasta
 • współpraca samorządu terytorialnego ze środowiskiem naukowo-akademickim
 • badania jakości życia
 • turystyka biznesowa i kulturowa
 • lokalne programy bezpieczeństwa

Sektory przemysłowe

 • administracja państwowa i samorządowa

Główne osiągnięcia

 • przygotowanie i wdrożenie Planu Strategicznego Rozwoju Poznania (w tym zintegrowanie Planu Strategicznego z budżetem zadaniowym oraz wdrożenie metodologii zarządzania projektami)
 • wdrożenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
 • stworzenie systemu wsparcia przedsiębiorczości (obejmującego m.in. powołanie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Ośrodka Doradztwa i Szkolenia, zorganizowanie Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości, programu wsparcia dla startupów,)
 • przygotowanie miasta do organizacji Walnego Zgromadzenia Rady Gmin i Regionów Europy (2003), Konferencji Klimatycznej ONZ (2008), Spotkania Młodych Taize (2009), spotkań w ramach polskiej prezydencji w UE (2011), EURO 2012
 • powołanie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Poznań Convention Bureau
 • powstanie pierwszego w Polsce centrum interpretacji historii Brama Poznania ICHOT (projekt o wartości 100 mln zł)
 • uruchomienie największego w Polsce programu badania jakości życia
 • zorganizowanie od podstaw biura funduszy europejskich w urzędzie miasta Poznania
 • wdrożenie programu współpracy miasta z uczelniami i instytutami nauk.-bad. „Akademicki Poznań”
 • realizacja trzech edycji Miejskiego Programu Rewitalizacji

Doświadczenie zawodowe

I zastępca Prezydenta Poznania, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich, wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Forum Rozwoju Gospodarczego Stowarzyszenia Miast EUROCITIES, prezes, a następnie przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, prezes, a następnie wiceprzewodniczący Rady Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, szef miejsko-wojewódzkiego sztabu operacyjnego EURO 2012, członek Komitetu Sterującego projektu RIS „Innowacyjna Wielkopolska”, członek Komitetu Monitorującego WRPO, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Poznaniu, ekspert i konsultant OECD, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Urban Land Institute w zakresie planowania strategicznego i rozwoju gospodarczego.

Wykształcenie

Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe – St. Antony’s College, Oxford University, MBA – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie, kurs zarządzania w Senior Executive Institute, Weldon Cooper Center for Public Service, University of Virginia, stypendysta German Marshall Fund

Publikacje

 • Wpływ handlu wiązanego na import, Analiza kosztów – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LI – zeszyt 3 – Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.
 • Konkurencyjność Poznania jako układu terytorialnego w: Podstawy gospodarczej polityki miasta, Studium Poznania, cz. 2, red. R. Domański, Studia KPZK PAN z. 187, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Ulepszenie instrumentów polityki gospodarczej Poznania i wprowadzanie nowych, Gruchman B., Kayser T.J., Projekt badawczy zamawiany KBN nr 011 09 Synergiczna polityka strukturalnych przekształceń i podtrzymywanego rozwoju gospodarki Poznania, Poznań 1999.
 • Wieloletni program inwestycyjny miasta Poznania, Kayser T.J., Felczak M., w: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, red. R. Domański, Studia KPZK PAN z.192, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Metropolia, region, kraj – uwagi do polityki regionalnej państwa w: Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, wyd. IBnGR, Gdańsk 2001.
 • Samorząd a gospodarka lokalna w: ABC samorządu lokalnego. Poradnik nie tylko dla radnych, red. B. Imiołczyk, wyd. FRDL, Warszawa 2010.
 • Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przykładzie Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, praca dyplomowa, studia MBA, niepublikowana, Poznań 2011.
 • Wyzwania demograficzne w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku w: Migracje mieszkańców dużych miast, red. E. Gołata, z. 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

Konferencje i Seminaria

 • Polityka, samorząd, urbanistyka. Między polityką urbanistyczną a urbanistyką polityczną. Kayser T.J., Zuziak Z.K., referat na II Kongres Urbanistyki Polskiej, Wrocław 2006.
 • Quality of Life Indicators, Poznań, Poland, referat dla: Democratic choices for cities: practice from innovative localities, International Conference of the PLUS (Participation, Leadership and Urban Sustainability) research project, Heidelberg 2002
 • The use of various financing sources for environmental investment in Poznań, prezentacja dla: OECD Workshop on Promoting Environmentally Sustainable Development in Asia, na zaproszenie OECD, Port Dickson, Malaysia 2003
 • The Path Towards Improved Cost Recovery in Poznań, Poland , prezentacja dla Regional Forum on Achieving Full Cost Recovery for Water Utilities in Southeast Asia na zaproszenie USAID, Bangkok 2004.
 • Reforming relations between local governments and water utilities, including the role of the private sector, prezentacja (keynote speech) dla: Conference of EECCA ministers of finance/economy, water and environment and their partners on financing water supply and sanitation in EECCA, na zaproszenie OECD, Yerevan 2005.
 • Strategic Management. The Poznan’s Experience – prezentacja dla: Building Development Strategies for Cities and Regions, na zaproszenie OECD LEED, Trento 2006.
 • Understanding and Overcoming the Constrains to Better Absorption of EU grants at the Municipal Level. The Polish Experience, prezentacja dla: konferencja organizowana przez Komisję Europejską i Bank Światowy, na zaproszenie Banku Światowego, Ankara 2008.
 • Implementing regional development strategies w: Instruments of Regional Policy at the Level of Self- Governing Regions in the Slovak Republic. Joint project by the Ministry of Construction and Regional Development of the Slovak Republic and the OECD Local Economic and Employment Development Program, OECD LEED 2009.
 • The Role of City Leadership in Urban Innovation and its Sustainability (keynote speech) – prezentacja dla: Innovative and Sustainable Cities Symposium, na zaproszenie Banku Światowego, Vienna 2011.
 • The Role of Local Government in the Development of Innovative and Sustainable Economy - prezentacja dla: World Business Congress of International Management Development Association , Poznań 2011.
 • Competitiveness of a city - strategy planning - prezentacja dla: XI General Conference of the Union of the Baltic Cities, na zaproszenie Union of Baltic Cities, Liepaja 2011.
 • Strategic Leadership for City Modernization, prezentacja dla: X All-Rusian Forum for Strategic Planning in the Regions and Cities of Russia, na zaproszenie World Bank i Leontief Centre, Sankt Petersburg 2011.
 • Cities cooperating beyond their boundaries - Findings and advice, prezentacja dla: konferencja Effective Instruments to Support Territorial Development, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (konferencja organizowana w ramach polskiej prezydencji Unii Europejskiej), Warszawa 2011.
 • Creating through dialogue, presentation of successful models, prezentacja dla: Annual Conference of the German-Russian Forum “The modern town: a task for state and citizens“, na zaproszenie Bertelsmann Foundation, Berlin 2011.
 • Combining Economic Development, Urban Investment and Open Government in a City Strategy - the Role of the City Leader - prezentacja dla: WBI Austria Urban Partnership Program, Mayors and City Leaders Dialogue, na zaproszenie World Bank Institute, Vienna 2013.
 • Role of City Leadership in Urban Innovation and its Sustainability, prezentacja dla: Delivering Smarter Local Development, Latvian Seminar, na zaproszenie OECD LEED, Paris 2014
 • Planning and Project Implementation Procedures, Participation in Structural Funds in selected LG-s in Poland, prezentacja dla: Strengthening Local Government Capacity in Greece Seminar, na zaproszenie GIZ we współpracy z rządem Grecji, Athens 2014.
TK2 201

Tomasz Jerzy Kayser

Expert